Kontakt oil - Facebook

Provozovatel

Obsah


Provozovatel


!!! Výdejní místo – sklad Bělá u Turnova !!!
Bělá u Turnova
511 01 Turnov

KONTAKT - Služby motoristům, spol. s r.o.
Svobodova 2050
511 01 Turnov

IČ: 45538514
DIČ: CZ45538514

Registrována v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1795.

telefon: +420 481 325 726 - !!! pouze sortiment ŠKODA !!!!
telefon: +420 481 324 577 - informace o dostupnosti zboží, objednávkách a zboží mimo sortiment ŠKODA
mobil: +420 777 760 642 - informace technické mimo sortiment ŠKODA
fax: +420 481 324 577

www: http://www.kontaktoil.cz

e-maily: oleje@kontaktoil.cz (obchodní)


Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

společnosti KONTAKT – Služby motoristům, spol. s r.o.
(www.kontakt-eshop.cz)

Část I. – Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://www.kontakt-eshop.cz/ provozovaném společností KONTAKT – služby motoristům, spol. s r.o., IČ: 45538514, se sídlem Svobodova 2050, Turnov, PSČ 511 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1795 (dále též jen „prodávající“ nebo „KONTAKT“).

VOP blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího, tj. společnosti KONTAKT, a kupujícího, který je spotřebitelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.kontakt-eshop.cz (dále jen „webová stránka“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

II. Vymezení pojmů

Prodávající (dodavatel, podnikatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky (zboží) nebo poskytuje služby.

Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

III. Uzavření kupní smlouvy

Webové stránky obsahují informace o zboží včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Nejpozději na počátku objednávkového procesu je prodávajícím jasně a čitelně uvedeno, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží a jaké způsoby platby jsou přijímány.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko na webových stránkách. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za zkontrolované kupujícím a tedy správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a další podstatné náležitosti kupní smlouvy, a tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky tak vzniká závazný smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, a tímto okamžikem tedy vznikají smluvním stranám odpovídající práva a povinnosti – v případě kupujícího zejména povinnost uhradit kupní cenu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „email kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na email kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím emailu, případně prostřednictvím pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu http://www.kontakt-eshop.cz/.

IV. Platební podmínky a cena zboží

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách http://www.kontakt-eshop.cz/ jsou uváděny včetně DPH a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě, že není uvedeno jinak nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, veškeré případné daně a poplatky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno následující ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, jak je uvedeno v článku III. výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do okamžiku osobního převzetí zboží kupujícím nebo do okamžiku předání zboží prodávajícím přepravci k jeho doručení v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kupujícího kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu ve věci.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ

1. Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a podmínky uplatnění tohoto práva

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle právních předpisů odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit prostřednictvím formuláře, který včetně příslušného poučení tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Řádně vyplněný formulář včetně podpisu kupující zašle na emailovou adresu oleje@kontaktoil.cz nebo na adresu prodávajícího. V takovém případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení.

Prodávající však upozorňuje, že možnost odstoupení od kupní smlouvy dle zmíněného ustanovení občanského zákoníku nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ustanovení se kupní smlouva od počátku ruší.

2. Vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, A TO VČETNĚ OCHRANNÉHO KRYTU ZBOŽÍ. Kupující je povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené, nemontované a v ochranném krytu, ve stavu v jakém bylo kupujícímu předáno. Ochranný kryt a zboží musí být kupujícím zabaleny tak, aby samotný ochranný kryt a zboží nebyly polepeny štítky z přepravy, nebyly popsány či přelepeny jinou páskou než průhlednou; v případě, že dojde k porušení výše uvedeného ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky odpovídající snížení hodnoty věci, resp. náhrady škody kupujícím způsobené

V případě, že kupující nevrátí zakoupené zboží prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, avšak zboží doručí prodávajícímu po uplynutí této lhůty, prodávající si vyhrazuje právo takové zboží nepřijmout nebo může po kupujícím požadovat uhrazení stornopoplatku v min. výši 15 % z ceny zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. Vrácení uhrazené kupní ceny kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

VI. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je povinen nahradit náklady spojené s doručováním zboží rovněž v případě, že si zboží nepřevezme, přestože platně neodstoupil od kupní smlouvy nebo smlouva nebyla zrušena jiným způsobem.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Část II. - Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád platí pro nákup pro nákup v internetovém obchodě http://www.kontakt-eshop.cz/ provozovaném společností KONTAKT – služby motoristům, spol. s r.o., IČ: 45538514, se sídlem Svobodova 2050, Turnov, PSČ 511 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1795. Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem.

Vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

II. Obecné informace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Pokud kupující při převzetí věci (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží kupujícím od přepravce) zjistí poškození dodané věci (tj. jakoukoli vadu věci), prodávající doporučuje, aby kupující bez zbytečného odkladu po převzetí věci prokazatelným způsobem kontaktoval prodávajícího, popř. přepravce, za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě, že kupující věděl před převzetím věci, že věc má vadu nebo v případě, že kupující vadu sám způsobil, nemá kupující nárok na uplatnění práva z vadného plnění. Kupující nemá dále práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

III. Záruka za jakost

Pokud prodávající poskytl svým prohlášením při prodeji záruku za jakost zboží, zavazuje se, že po záruční dobu, jež počíná běžet od převzetí zboží, bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění se obdobně použijí ostatní ustanovení tohoto reklamačního řádu.

IV. Uplatnění práva z vadného plnění

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však pro řešení práva z vadného plnění určen jiný podnikatel, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k opravě.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (jakost při převzetí). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná povinnost z vadného plnění). Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba, po kterou lze věc použít, skončí doba pro uplatnění práv z vadného plnění uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady věci zaniknou, pokud je kupující neuplatní řádně v době určené pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamovanou věc na adresu sídla prodávajícího. Prodávající žádá, aby kupující věc k reklamaci dodal včetně příslušenství a včetně ochranného krytu. Prodávající dále žádá, aby kupující předložil zároveň s věcí záruční list, dodací list nebo fakturu, případně také originální záruční list výrobce, a to za účelem urychlení reklamačního řízení.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pokud bude nutné, aby tvrzenou vadu posoudil nebo ověřil výrobce zboží, dohodly se smluvní strany, že lhůta se přiměřeně prodlužuje. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající bude po odstranění vad informovat kupujícího o skutečnosti, že byla provedena oprava věci. Pokud si kupující věc nevyzvedne nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím informován o vyřízení reklamace, považuje se den následující (tj. 6 den od informování kupujícího) za okamžik, kdy kupující byl po vyřízení reklamace povinen věc převzít a nejpozději tímto dnem tak končí stavení doby pro uplatnění práva z vadného plnění a doba pro uplatnění práva z vadného plnění dále běží. V případě výměny věci počíná běžet nová doba pro uplatnění práva z vadného plnění okamžikem převzetí nové věci.

Kupující je povinen na výzvu autorizovaného servisu, který provádí opravu, či posouzení vady věci, nebo na výzvu prodávajícího, poskytnout potřebnou součinnost při opravě/posouzení vady věci. V opačném případě, pokud kupující neposkytne potřebnou součinnost a opravu nebude možné provést jinak, bude věc vrácena kupujícímu bez provedení opravy a reklamace nebude uznána.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že reklamace bude posouzena jako nedůvodná, uvede prodávající tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). Smluvní strany souhlasí s tím, že rovněž v tomto případě mohou být výše uvedené informace a potvrzení zasílány prostředky komunikace na dálku (zejména prostřednictvím e-mailu).

V. Nároky kupujícího z vadného plnění

Jednotlivé nároky kupujícího z vadného plnění se odvozují zejména od skutečnosti, zda jde o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.

A/ Smlouva je porušena podstatným způsobem

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to již při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

B/ Smlouva je porušena nepodstatným způsobem

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady, nebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, ale vyskytující se opakovaně (3x stejná vada), anebo pokud má věc větší počet vad (4x a více různá vada) a kupující z tohoto důvodu nemůže věc řádně užívat. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Po dohodě s kupujícím (za předpokladu, že reklamovaná věc určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupná) je možná i výměna za věci jiného výrobce než výrobce reklamované věci, které má identické nebo lepší parametry než reklamovaná věc a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění.

VI. Nemožnost uplatnění práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění nelze uplatnit v následujících případech:

Část III. – Společná ustanovení pro všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

I. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy: oleje@kontaktoil.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Řízení se zahajuje na návrh. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně o ochraně spotřebitele.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

II. Ochrana osobních údajů

Společnost KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje kupujícího, pokud je fyzickou osobou, popř. osobní údaje zástupce kupujícího, je-li kupující právnickou osobou, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Veškeré informace o zpracování osobních údajů, zejména o právech subjektů údajů, jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery („Zásady zpracování osobních údajů“), které jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího.

III. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na email kupujícího nebo na adresu bydliště uvedenou v objednávce.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího nebo v těchto obchodních podmínkách.

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo na emailovou adresu kupujícího či prodávajícího nebo prostřednictvím formuláře uvedeného na internetových stránkách prodávajícího, není-li mezi smluvními stranami stanoveno jinak.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o., Svobodova 2050, Turnov, PSČ 511 01, emailová adresa: oleje@kontaktoil.cz (zejména pro účely věcí souvisejících s objednávkovým procesem) a oleje@kontaktoil.cz. (pro účely reklamačního řízení), telefon +420 481 324 577.

IV. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Kupující souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou kupujícímu poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. V případě sporu se prodávající a kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Smluvní strany prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu mají přednost před návodem k použití zboží přiloženým ke zboží.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek nebo reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva, obchodní podmínky a reklamační řád jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou a nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je poučení o možnosti odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) a odst. 2 občanského zákoníku a dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 1.1.2017.

Přílohy

 

 

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery

1.  Obecná ustanovení

Ochrana osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů (dodavatelů) je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky a/nebo obchodní partnery informovali o tom, jak společnost KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o. (dále jen „my“ nebo „Společnost“) vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním našich dodávek a služeb, resp. v souvislosti s nákupem a dodávkami vašich surovin, zboží nebo služeb, pokud při těchto činnostech dochází ke zpracování osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních či zákonných povinností, a dále pro účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, a o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a našich dodavatelů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat, včetně zaměstnanců našich zákazníků/dodavatelů.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2.  Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o., IČ: 45538514, se sídlem Svobodova 2050, 511 01 Turnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1795.

3.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem nebo dodavatelem (popř. zaměstnancem nebo jinou kontaktní osobou našeho zákazníka/dodavatele), potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli plnit své smluvní povinnosti a abychom zajistili efektivní komunikaci mezi smluvními stranami.

Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění tohoto smluvního vztahu. Při poskytování našich služeb nám rovněž mohou vznikat zákonné povinnosti, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

4.1  Rozsah zpracovávaných údajů.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich povinností a které získáváme prostřednictvím výše uvedených zdrojů. Jedná se tak zejména o následující údaje:

4.2. Účel a doba zpracování.

Osobní údaje tedy zpracováváme zejména pro účely:

5.  Příjemci osobních údajů

5.1 Sdílení

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

5.2  Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

6.  Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní údaje a další opatření.

7.  Vaše práva jako subjektu údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

7.1 Způsob uplatňování vašich práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktní adresy: KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o., IČ: 45538514, se sídlem Svobodova 2050, 511 01 Turnov.

Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám dříve již sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

7.2 Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

7.3 Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas dříve poskytli.

7.4 Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem dle bodu 7.3.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

7.5 Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.

Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný. 

7.6 Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka/dodavatele), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

7.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

7.8 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8.  Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: http://www.kontakt-eshop.cz/provozovatel/#Zasady

Čekejte prosím...